آدرس ايميل چند وقت نامه ها و برنامه های تلويزيونی ايتاليا

چند وقت نامه ها (هفته نامه ها ماهنامه ها و ...)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

30 Giorni

30giorni@uni.net

Ad

ad@condenast.it

Astra

aldomaggioni@res.it

Auto Oggi

autooggi@mondadori.it

Bell'Europa

edgmoneb@tin.it

Bell'Italia

edgmonbi@tin.it

Brava Casa

bravacasa@rcs.it

Campus

campus@class.it

Capital

capital@rcs.it

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Capri review

prc.srl@agora.stm.it

Carnet

carnet@planet.it

Case & Country

case&country@class.it

Ciak

ciak@mondadori.it

Class

class@class.it

Consigli Pratici

consigli@quadratum.it

Cucina Moderna

mongai@amemail.mondadori.it

D la Repubblica delle donne

dmag@repubblica.it

Dodo

edgmona@tin.it

Domenica Quiz mese

michela.gallo@rcs.it

Domenica Quiz

michela.gallo@rcs.it

Domus

domus@edidomus.it

Donna e Mamma

cistam@sferaspa.inet.it

Donna Moderna

donnamoderna@mondadori.it

Donna

donna@rusconi.it

Dossier

dossier@edl.it

Dove

dove@planet.it

Famiglia Cristiana

famigliacristiana@stpauls.it

Forza Milan

infornasiero@panini.it

Gente Money

gentemoney@rusconi.it

Gente Viaggi

genteviaggi@rsconi.it

Gentleman

gentleman@class.it

Grand Hotel

grandhotel@iol.it

Grazia

grazia@mondadori.it

Il Giornale di San Patrignano

sampa-fotolito@infotel.it

Il Mondo

ilmondo@rcs.it

Insieme

insieme@rcs.it

Intimità

intimità@quadratum.it

Io e il mio bambino

ioeilmiobambino@sferaspa.inet.it

L'Airone

edgmonai@tin.it

L'Automobile

lautomob@tin.it

L'Eco di San Gabriele

info@ecosg.com

L'Espresso

espresso@espressoedit.it

La mia casa

lamiacasa@peruzzo.com

Le Scienze

redazione@lescienze.it

Liberal

liberal@pronet.it

Linus

redazione@linus.net

Luna

luna@class.it

Madre

edizionimadre@tin.it

Messa

/ 0 نظر / 58 بازدید